KGFB - 2018 légy trendi!fog esni?jó játék?szeretlekadni jó!
Egyéni keresés
hirdetés

"Az ár­ve­rés egy o­lyan a­dás­vé­te­li el­já­rás, mely so­rán a leg­kü­lön­bözőbb á­ru­kat ki­ált­hat­ják ki e­l­adás­ra és a be­ér­ke­zett li­ci­tek kö­zül a leg­ma­ga­sabb aján­la­tot tevő vá­sá­rol­hat­ja meg a jó­szá­got: ter­mé­ket, szol­gál­ta­tást, vagy jo­got."